InformacjeKolejny sukces hotelarzy

Uczennice: Agnieszka Gwit z klasy III THN oraz Aleksandra Herzberg z klasy IV TH zakwalifikowały się do Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.


14 stycznia 2015 r. w Bydgoszczy  odbył się Etap Okręgowy VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Po raz pierwszy w nowo utworzonym okręgu kuj-pom, zmagania odbywały się w WSG w Bydgoszczy.

Naszą szkołę reprezentowały Agnieszka Gwit z kl.III THN oraz Aleksandra Herzberg z kl. IVTH (ubiegło roczna Finalistka OWH 2014) z Technikum Hotelarskiego. Uczennice zmierzyły się z testem, który zawierał 80 pytań, obejmujących swoim zakresem szeroką tematykę z zakresu hotelarstwa, gastronomii oraz aktualności branżowych , turystycznych. Do etapu okręgowego przystąpiło łącznie 390 uczniów z całej Polski. Do Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zakwalifikowało  się 36 uczniów.
Finał ogólnopolski olimpiady odbędzie się w dniach 20-23  kwietnia 2015 roku w Kołobrzegu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach w finale !

Uczennice do olimpiady przygotowuje mgr Sebastian Wagner.

OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ

Wyciąg z regulaminu Olimpiady

Cel Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji.

2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.

3. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.

4. Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.

5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

6. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

7. Prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami.

8. Integracja środowiska hotelarskiego.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie

organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

2. We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie.

3. Olimpiada jest trójstopniowa :

I Etap – szkolny

II Etap – okręgowy (centrale okręgów)

III Etap – centralny (Kołobrzeg)

4. W I etapie – szkolnym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie i słuchacze, spośród których wyłaniani są reprezentanci do II etapu. W II etapie zostają wyłonieni kandydaci do udziału w III etapie - centralnym.

5. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do III etapu (centralnego) podejmuje Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, o czym niezwłocznie powiadamia poszczególne Komisje Okręgowe oraz zainteresowane szkoły.

Uprawnienia

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) .

Laureaci i pozostali finaliści Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty.

Wizyt 694264