Egzamin zawodowy ("stara" formuła)

Informacje o egzaminie zawodowym

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:

 • techników
 • techników uzupełniających
 • szkół policealnych.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE .

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
 • etapu praktycznego.


Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego:

 • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,


2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe .

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzaj
ケcego  kwalifikacje zawodowe doウケcza si� Europass Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzaj ケcego Kwalifikacje Zawodowe, sporzケdzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, okre徑onych w podstawie programowej ksztaウcenia w danym zawodzie. Dokument ten okre徑a zakres kompetencji osoby posiadajケcej dyplom zawodowy oraz uウatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiej黎no彡i i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest 彡i徑e powiケzany z zawodem (w danym kraju posiadacze okre徑onego dyplomu otrzymajケ taki sam suplement), posiada takケ samケ struktur�we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzajケcego Kwalifikacje Zawodowe nie zast麪uje oryginaウu dyplomu potwierdzajケcego kwalifikacje zawodowe, ani teソ nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale uウatwia posiadaczom poruszanie si�po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplom  wydajケ okr麋owe komisje egzaminacyjne.


Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

 • w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
 • w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.


Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub  placówki.

Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego powołuje członków tego zespołu i może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego. Spośród członków tego zespołu powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza ich przewodniczących.

W skład zespołu nadzorującego przebieg etapu pisemnego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, że przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.


Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:

 • szkoła

placówka kształcenia praktycznego

placówka kształcenia ustawicznego

 • upoważniony pracodawca.


Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udziela upoważnienia, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest:

 • dyrektor upoważnionej szkoły

dyrektor upoważnionej placówki

 • upoważniony pracodawca albo wskazany przez niego pracownik (upoważniony przez okręgową komisję egzaminacyjną).


Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny

 • dla absolwentów techników (i techników uzupełniających oraz szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż kształcone w zasadniczych szkołach zawodowych)


Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:

1. opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”.

Wizyt 694262