Biblioteka

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

Simple Image Gallery Extended

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie - na podstawie zapisów w dzienniku klasowym oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki oraz regulamin czytelni multimedialnej.

Biblioteka szkolna:

a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

c) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

e) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

f) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

g) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

h) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

i) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

j) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

Współpraca  biblioteki szkolnej z uczniami:

 • praca z aktywem bibliotecznym
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych
 • pomoc uczniom w rozwijaniu ich własnych zainteresowań , w wyborze uczelni lub zawodu, przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 • pomoc uczniom mniej zdolnym poprzez  rozmowy indywidualne, polecanie literatury i naukę korzystania  z niej, służenie radą w rozwiązywaniu problemów związanych z czytelnictwem.

Biblioteka  ZSG jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Struktura zbiorów biblioteki ZSG:

 • literatura ogólnokształcąca  oraz o profilu  gastronomicznym i hotelarskim.
 • wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 • lektury  obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 • literatura piękna polska i obca,
 • literatura popularno-naukowa,
 • czasopisma dla  młodzieży, ogólnopedagogiczne  i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe,społeczno-kulturalne, gazety codzienne,
 • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 • materiały audiowizualne,
 • materiały regionalne czyli bydgostiana.

Wizyt 694263