Kurs kwalifikacyjny

ZAPRASZAMY

NIE TYLKO ABSOLWENTÓW GASTRONOMIKA

DO UZUPEŁNIENIA WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W ZAWODZIE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • złożenie kompletu dokumentów:
  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  2. ksero świadectwa ukończenia szkoły
  3. ksero dowodu osobistego
  4. podanie( umieszczone na stronie internetowej szkoły)

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 stycznia 2014 r. poz. 7), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 857)

Harmonogram rekrutacji
 • Składanie podań wraz z dokumentami od 15.06.2017 do 28.06.2017r.
 • Weryfikacja wniosków i dokumentów o przyjęcie na KKZ - 29.06.2017r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 30.06.2017r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30.06.2017r.
Postępowanie uzupełaniające
1. Składanie podań wraz z dokumentami od 3.07.2017 do 25.08.2017r.
2. Weryfikacja wniosków i dokumentów - 28.08.2017r .
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 29 .08.2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 .08.2017r.

Kurs trwa dwa semestry.

Uczestnicy kursu po uzyskaniu zaświadczenia o jego ukończeniu i mogą przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje T.15.

Warunkiem rozpoczęcia  kursu jest zgłoszenie się 20 osób .

PODANIE NA KURS

Wizyt 694263