Regulamin dyżurów

VII. Regulamin dyżurów uczniów z ramienia SU

§38

1. Każda klasa pełni dyżur dwutygodniowy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W danym dniu dyżur pełnią cztery osoby.

2. Terenem pełnienia dyżuru jest budynek szkoły wraz z otoczeniem.

3. Dyżurnych wyznacza samorząd szkolny wraz z opiekunem i wychowawcą klasy

dyżurującej.

4. Harmonogram dyżurów klas i lista dyżurnych znajduje się u opiekuna samorządu

i wychowawcy klasy dyżurującej.

5. Uczniowie pełniący w danym dniu dyżur przebywają w wyznaczonym miejscu pełnienia

dyżuru.

6. Niedopuszczalna jest samowolna zmiana dyżurnych.

7. Dyżurni obowiązani są posiadać odznaki dyżurnych.

8. Miejscem dyżurów jest I piętro przy sekretariacie i II piętro aula młodzieżowa.

9. Czas trwania dyżuru 8:00 - 15:00 (w razie potrzeby w innych godzinach).

10. Obowiązki dyżurnych :

1)   Przedstawienie się interesantom przebywającym do szkoły, przywitanie ich oraz

skierowanie do dyrekcji sekretariatu, bądź pokoju nauczycielskiego.

2)   Zgłaszanie dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły zauważonych usterek.

3)   Spełnianie doraźnych poleceń nauczycieli i pracowników administracji.

4)   Ogłaszanie kurend szkolnych potwierdzonych przez dyrekcję.

5)   Wzywanie innych uczniów z klasy dyżurnej w razie konieczności wykonania

pilnych prac zleconych przez dyrekcję.

6)   Przestrzeganie zasady, by co najmniej jeden dyżurny obecny był

w wyznaczonym miejscu pełnienia dyżuru.

11. Dyżurni są systematycznie kontrolowani i oceniani przez opiekuna samorządu i

wychowawcę (ocena z uspołecznienia).

12. Pełnienie dyżuru nie jest usprawiedliwieniem nieobecności na sprawdzianach

sporadycznych i zapowiedzianych pracach pisemnych (kartkówkach). W tym czasie

obowiązki dyżurnych przejmują w porozumieniu z Opiekunem Samorządu

Uczniowskiego – uczniowie innej klasy.

13. W razie niedbałego prowadzenia dyżuru klasa zostaje zobowiązana do pełnienia

dodatkowego dyżuru w następnym tygodniu.

Wizyt 694273